Bestuurlijke organisatie van Wuustwezel

De gemeente Wuustwezel wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Deze drie bestuursorganen vormen samen het gemeentebestuur.

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en telt 25 raadsleden. Zij worden om de zes jaar verkozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

De burgemeester en de zes schepenen vormen samen het college van burgemeester en schepenen: de uitvoerende macht van het gemeentebestuur. Zij zijn gekozen door en onder de gemeenteraadsleden.

Door alle lokale mandatarissen (zowel gemeente als ocmw) werd een deontologische code onderschreven. Deze deontologische code voor mandatarissen omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de lokale mandadarissen tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat, bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking, om belangenvermenging te vermijden en bij de onderlnge samenwerking tussen de mandatarissen.

Door de gemeenteraad en OCMW-raad werd in zitting van 26 februari 2019 ook een huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dit reglement bevat aanvullende regels over de werking van gemeenteraad en OCMW-raad. Op 25 augustus 2020 werd het huishoudelijk reglement op enkele punten aangepast.