Captatieverbod in stroomgebied Kleine Aa of Weerijsbeek

Captatieverbod in enkele kwetsbare waterlopenDe nasleep van de droogtes van de voorbije jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Door het uitblijven van neerslag, daalt het peil en debiet op de waterlopen snel.

Waterlopen dreigen droog te vallen

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Op basis van een advies van de Droogtecommissie, heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen besloten om een captatieverbod in te stellen vanaf 21 mei. Dit betekent dat het verboden is water op te pompen uit alle waterlopen in onderstaande stroomgebieden: 

  • Mark (gedeeltelijk)
  • Kleine Aa of Weerijsbeek (gedeeltelijk)
  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (gedeeltelijk)
  • Platte Beek

Zie ook interactieve kaart:

Wees spaarzaam met water

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met water. Vermijd daarom niet-essentiële toepassingen. Water is een kostbaar en schaars goed.

In bijlage vind je:

  • Het politiebesluit van 20 mei 2020
  • FAQ over de gevolgen van dit captatieverbod

Meer info
Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen  - diw@provincieantwerpen.be