Een nieuwe school voor Loenhout

Huidige stand van zaken
De huidige stand van zaken kan je best volgen via de website van de school

Nieuwe school 't Blokje

Update December 2017
Eind december 2017 werd de bouw van de nieuwe school gegund aan aannemer DCA uit Beerse. In het voorjaar van 2018 kunnen de bouwwerken starten. Er komen twee schoolblokken, twaalf appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Gestart wordt met de bouw van de eerste blok tussen de wijk Visserij en de sporthal van de gemeenteschool.

Januari 2017
Gemeenteschool ’t blokje heeft een aanvraag tot bouwvergunning ingediend bij AGION, de subsidiërende overheid. Indien ze in maart een goedkeuring verkrijgen, kunnen de werken worden aanbesteed en kan eind 2017 gestart worden met de realisatie van de nieuwe school.

Samen met LV-architecten, het gemeentebestuur en de schooldirectie werd het dossier grondig voorbereid en uitgeschreven op maat van de school. Het dossier steunt op drie basisprincipes: een school op één locatie, een brede school, duurzaam en energiezuinig.

Een school op één locatie
Momenteel zitten de 500 leerlingen van gemeenteschool ’t Blokje verdeeld over drie verschillende locaties in Loenhout. In het nieuwe plan wordt de huidige schoolinfrastructuur aan de Kerkblokstraat afgebroken en wordt er ruimte gecreëerd voor zowel de kleuters als alle graden van de lagere school.

De werken zullen verlopen in drie fases. de werken starten met de bouw van de blok voor het derde tot zesde leerjaar. Die komt op een braakliggend stuk grond aan de Kerkblokstraat. Bovenop de klaslokalen komen er twaalf appartementen. In een tweede fase volgt dan op dezelfde site de bouw van de klassen voor de kleuters en de eerste twee leerjaren. De oude gebouwen in de Kerkblokstraat zullen dan ook verdwijnen. Daar komt in de derde fase de bouw van de refter en de polyvalente zaal. In 2021 moet alles afgerond zijn.

Een brede school
Gemeenteschool ’t Blokje wil het begrip ‘brede school’ verder invullen. Zo zal de gemeentelijke academie er lessen geven, is er plaats voor de buitenschoolse kinderopvang, verhuist de openbare bibliotheek van Loenhout naar de school, worden de nieuwe polyvalente ruimte en extra kleedkamers ook naschools ter beschikking gesteld van de verenigingen en gebruikers van de sportschuur en zal ook de speelplaats na de schooluren toegankelijk blijven als speelruimte voor de kinderen uit de buurt.

Een energiezuinige school
Het gemeentebestuur zet sterk in op energiezuinig en duurzaam bouwen. Voor de nieuwe school wordt een energiepijl van 30 nagestreefd. Zonnewerende beglazing, zonnepanelen en een gasabsorberende warmtepomp zijn enkele van de nieuwe technieken die worden aangewend.

12 appartementen te koop
Boven  het blok voor de tweede en de derde graad komen er een twaalftal appartementen. Dit is uniek voor Wuustwezel, maar recente voorbeelden in andere gemeenten bewijzen dat dit concept werkt. De appartementen worden reeds in de eerste fase van het project gebouwd samen met de lokalen voor de tweede en de derde graad. Zo komen ze begin 2018 ter beschikking van het brede publiek.

Enkele nevendossiers
Naast het bouwdossier voor de school werd ook een renovatiedossier ingediend voor de Tiendenschuur. De heemkundige kring Wesalia zal hier nadien haar intrek nemen zodat het Huis van het Kind in de Gasthuisdreef volledig ter beschikking komt van Stekelbees of andere diensten die werken voor en met kinderen.

Naast de Tiendenschuur komt er mogelijks nog een ruimte voor de parochie. Zij zoeken immers nog een ruimte voor het bergen van hun processiemateriaal en voor hun secretariaatswerk.

Kostprijs
De bouw van de nieuwe school zal zo'n 12,8 miljoen euro kosten. Hiervan wordt 7,3 miljoen euro gesubsidieerd. 5,4 miljoen komt ten laste van de gemeente.