Negen bijkomende plaatsen voor gesubsidieerde kinderopvang

Vanaf dit jaar komen er negen plaatsen vrij voor gesubsidieerde kinderopvang. Kind en Gezin organiseert hiervoor een uitbreidingsronde van het aantal inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen in de kinderopvang.

Aanvraagprocedure
Als je kinderopvang aanbiedt en een aanvraag wil indienen voor deze gesubsidieerde plaatsen, stuur dan voor 31 maart een ondertekende aanvraag aan het lokaal bestuur Wuustwezel, dienst welzijn, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel of mail een ingescand document met originele handtekening naar welzijn@wuustwezel.be. Je krijgt een ontvangstmelding.

De aanvragen worden vervolgens in april besproken op het lokaal overleg kinderopvang (LOK). Daar wordt een advies geformuleerd aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur bezorgt de indiener voor 1 mei een antwoord.

Als aanvrager kan je over het geformuleerde advies gehoord worden door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager kan ook gebruik maken van de bezwaarprocedure die vermeld wordt in het beslissingskader van Kind en Gezin.   
 
Beoordelingscriteria
Het lokaal bestuur koos volgende beoordelingscriteria voor het beoordelen van de ingediende dossiers:

Laagdrempelig aanbod

ruimere openingsuren aanbieden (voor 7 u , na 18 u)   en / of occasionele opvang aanbieden

2 pt

kwetsbare gebruikers / gezinnen toeleiden naar het OCMW  

2 pt

 

de mogelijkheid van een afbetalingsplan bieden aan kwetsbare gezinnen                     

2 pt

Geografische spreiding zodat in elke woonkern van onze gemeente een aanbod kinderopvang ter beschikking is

gelegen in Loenhout of Gooreind

3 pt

gelegen in Sterbos of Braken                                                                                          

2 pt

gelegen in Wuustwezel Centrum                                                                                   

1 pt

Een engagement tonen voor het Huis van het Kind

Actief deelnemen aan het Lokaal Loket Kinderopvang door ondertekening van de engagementsverklaring            

3 pt

Actief deelnemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang

= deelnemen aan minstens 50% van de vergaderingen  

2 pt

Actief deelnemen aan het partneroverleg huis van het kind

= deelnemen aan minstens 50% van de vergaderingen

1 pt

Het totaal aantal punten bedraagt 18 punten en wordt herleid naar 8 punten.