Lijst kaarten informatief gedeelte GRS

Hieronder vind je de kaarten uit het informatief gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:

Kaart 1: ligging van de gemeente     

Kaart 2: de gemeente gesitueerd binnen de regio Noorderkempen       

Kaart 3: bestaande ruimtelijke macro-structuur        

Kaart 4: ruimtelijke kenmerken op gemeentelijk niveau

Kaart 5: RSPA: natuuraandachtsgebieden, natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang           

Kaart 6: RSPA: selectie van Wuustwezel en omliggende gemeenten  als hoofddorpen en woonkernen  

Kaart 7: VEN 1° fase en habitat- en vogelrichtlijngebieden        

Kaart 8: gewestplan   

Kaart 9: situering BPA’s

Kaart 10: beschermde monumenten en landschappen         

Kaart 11: biologische waarderingskaart    

Kaart 12: voorstel afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden      

Kaart 13: watertoets     

Kaart 14: potentiële stiltegebieden         

Kaart 15: voorstel wegencategorisering uit het mobiliteitsplan         

Kaart 16: historische evolutie         

Kaart 17: reliëf en waterlopen    

Kaart 18: vereenvoudigde bodemkaart  

Kaart 19: elementen van de bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur        

Kaart 20: bestaande ruimtelijk-agrarische structuur: bedrijfszetels

Kaart 21: bestaande ruimtelijk-agrarische structuur: percelen in agrarisch gebruik

Kaart 22: bestaande ruimtelijk-agrarische structuur : serres, gebouwen en teelten           

Kaart 23: bestaande ruimtelijk-agrarische structuur: deelgebieden           

Kaart 24: bestaande open ruimte-structuur        

Kaart 25: elementen van de bestaande nederzettingsstructuur        

Kaart 26: ligging weekendzones         

Kaart 27: inventaris zonevreemde woningen      

Kaart 28: typologie zonevreemde woningen      

Kaart 29: elementen van de bestaande ruimtelijk-economische structuur

kaart 30: evolutie bezetting kmo-terrein grens

kaart 31: evolutie bezetting kmo-terrein Wuustwezelseweg (Loenhout)

kaart 32: evolutie bezetting kmo-terrein Sterbos

kaart 33: evolutie bezetting kmo-terrein Kampweg

kaart 34: evolutie bezetting kmo-terrein Gooreind      

Kaart 35: recreatieterreinen en sportinfrastructuur   

Kaart 36: recreatieve wandelroutes en bezienswaardigheden      

Kaart 37: recreatieve fietsroutes     

Kaart 38: huidige functies wegen           

Kaart 39: bestaande buslijnen met hun frequenties en hun bedieningsperimeters        

Kaart 40: bestaande fietspaden en bovenlokaal fietsroutenetwerk     

Kaart 41: schoolfietsrouteplan

Kaart 42: bestaande hoogspannings- en pijpleidingen 

Kaart 43: traditionele landschappen         

Kaart 44: relicten van de traditionele landschappen         

Kaart 45: structuurbepalende landschapskenmerken        

Kaart 46: bestaande ruimtelijke structuur noordwestelijke open ruimte

Kaart 47: knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties in de noord-westelijke open ruimte  

Kaart 48: bestaande ruimtelijke structuur zuidwestelijke open ruimte  

Kaart 49: knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties in de zuid-westelijke open ruimte  

Kaart 50: bestaande ruimtelijke structuur as Bredabaan   

Kaart 51: knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties langs de as Bredabaan   

Kaart 52: bestaande ruimtelijke structuur Loenhout en omgeving      

Kaart 53: knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties in Loenhout en omgeving      

Kaart 54: bestaande ruimtelijke structuur Groot Schietveld en omgeving      

Kaart 55: knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties in Groot Schietveld en omgeving      

Kaart 56: synthese van de bestaande ruimtelijke structuur: grondgebruik

Kaart 57: synthese van de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur          

Kaart 58: synthese van knelpunten en bedreigingen

Kaart 59: synthese van kwaliteiten en potenties