Vraag een omgevingsvergunning aan voor elke bouw- of bedrijfsactiviteit

Aangezien een bouw- of bedrijfsactiviteit mogelijk hinder oplevert voor mens en milieu, heb je een vergunning nodig. Sinds 2018 zijn de milieu- en bouwvergunning geïntegreerd tot een omgevingsvergunning. Die vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

Hoe aanvragen?
Een aanvraag verloopt volledig digitaal via het omgevingsloket. Daar vind je ook alle praktische informatie en kan je ook documenten rond wetgeving opvragen.