Projectsubsidie voor plattelandsontwikkeling

Het afgelopen jaar hebben mensen ontdekt dat een goede buur meer waard is dan een verre vriend. Tijdens fiets- en wandeltochten beseften we wat voldoende groen en open ruimte betekenen voor ons welzijn. En bewuste consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar gezond en lokaal geproduceerd voedsel. Om dat soort initiatieven te ondersteunen, geeft het provinciebestuur een projectsubsidie voor plattelandsontwikkeling. Hiervoor kan je nog tot 27 april een projectvoorstel indienen.

Drie centrale thema's
Open ruimte, lokale landbouw en veerkrachtige dorpen zijn de thema’s die het provinciebestuur centraal stelt. De projecten kunnen gaan over bijvoorbeeld een dorpskernvernieuwing of herbestemming van monumenten. Ook buurtgerichte zorg, armoede of vereenzaming op het platteland kunnen met hulp van de provincie worden aangepakt. Het is belangrijk dat het project een blijvende bijdrage levert aan de dorpsontwikkeling en dat de inwoners bij het traject worden betrokken. 

Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd om in dialoog te gaan met andere belangengroepen. Zo kan het gaan om beleving op de boerderij, landbouweducatie, of zorginitiatieven in een agrarische context. Ook de rechtstreekse verkoop van hoeveproducten aan consumenten of innovatieve projecten rond energiebesparing en klimaatadaptatie komen in aanmerking. 

De open ruimte is een kostbaar goed dat we moeten versterken. Dat kan bijvoorbeeld door zonevreemd gebruik tegen te gaan en in te zetten op een goed evenwicht tussen natuur en landbouw.

Projectvoorstellen gevraagd
Als je een idee hebt waarmee je de ontwikkeling van het platteland kan ondersteunen, kom je misschien in aanmerking voor een plattelandssubsidie van de provincie, met steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Als eerste stap kan je het voorstel kort omschrijven op een online formulier. Je moet dit voor 27 april indienen. Daarna bekijken de medewerkers van de provincies voor welke subsidie je in aanmerking komt  en welke verdere stappen je moet ondernemen.

Kijk voor meer info op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/subsidies-platteland.html.