Sterke toekomstvisie voor kern Wuustwezel

Wuustwezel wil haar dorpse karakter behouden en verstevigenHet gemeentebestuur heeft een toekomstvisie uitgewerkt voor het centrum van Wuustwezel met nadruk op de versterking van de dorpsidentiteit van Wuustwezel. De bouwpauze, die in 2016 werd ingevoerd, wordt binnenkort opgeheven.

Verschillende zones
Met de nieuwe toekomstvisie zetten we in op het behoud van de dorpsidentiteit van Wuustwezel. Daarom werd het centrum van Wuustwezel opgedeeld in twee hoofdzones: straten van de historische kern en de Bredabaan. Deze zones worden op hun beurt verder opgedeeld in enkele deelgebieden.

In de straten van de historische kern moet de nadruk vooral liggen op het behoud van het dorpse karakter en de beperkte schaal. Wat betekent dat grote appartementsblokken en doorgedreven verdichting  hier niet langer wenselijk zijn. Ook verdichting langs de straatzijde willen we vermijden. Nieuwe inbreidingen gebeuren daarom in projectzones in de diepe achtertuinen. Nieuwe bebouwing richt zich zoveel mogelijk op grondgebonden eengezinswoningen, al sluiten we kleinschalige meergezinswoningen zeker niet uit. Ook de infrastructuur voor zachte weggebruikers wordt een speerpunt bij nieuwe ontwikkelingen in deze zone.

Op en rond de Bredabaan onderscheiden we een zone 'kern' en een zone 'aanloop tot de kern'. In de kern voorzien we projectzones waar, ook in projectgebieden, doorgedreven verdichting met appartementen principieel wel nog kan. Die nieuwe projecten hebben wel steeds een gemengde functie: wonen, handel en diensten. Ook hier is er aandacht voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte en goede doorsteken en verbindingen voor zachte weggebruikers. Ook deze projecten  zullen naar beeldkwaliteit voldoende rekening moeten houden met het dorpse karakter dat we willen behouden en verstevigen.  De zone 'aanloop naar de Bredabaan' wordt een zone voor afbouw. Dit wil zeggen dat ook hier nog verdichting kan, maar met de nadruk op overgang naar de kleinere schaal van de historische kern en daarbuiten.

Einde van de bouwpauze
De afgelopen jaren werden in het centrum van Wuustwezel heel wat vergunningen afgeleverd voor meergezinswoningen en nieuwe verkavelingen. Zo komen er de volgende jaren vierhonderd nieuwe wooneenheden bij.

Omdat de verwezenlijking van dergelijke projecten heel wat tijd in beslag neemt, zijn de effecten ervan niet meteen duidelijk. In de zomer van 2016 besloot de gemeente dan ook een studie uit te voeren naar de effecten van die verdichtingen en een tijdelijke bouwpauze voor grootschalige projecten in te lassen. In afwachting van de studieresultaten verleende het gemeentebestuur geen verdere stedenbouwkundige vergunningen voor bouwprojecten met meer dan drie wooneenheden in de kern van Wuustwezel.

De gemeenteraad heeft de nieuwe kernvisie en de opheffing van de bouwpauze unaniem goedgekeurd. Wanneer ook de deputatie van de provincie akte neemt van de beslissing, wordt de bouwpauze effectief opgeheven. Dat gebeurt vermoedelijk half augustus. De kernvisie kan je hieronder integraal raadplegen.

Meer info
Gemeentelijke omgevingsambtenaar – 03 690 46 36 – paul.deckers@wuustwezel.be