Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.wuustwezel.be

Aan het gebruik van deze site, de online aanvragen en aan de infiormatie op de website  zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden die hieronder worden beschreven.Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken. Door gebruik te maken van de website word je geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De gemeente Wuustwezel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien bepaalde informatie onjuistheden zou bevatten of onvolledig is, zal de gemeente Wuustwezel het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten .Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website www.wuustwezel.be ter beschikking wordt gesteld, kan je dit melden op info@wuustwezel.be .

De gemeente Wuustwezel noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken

De gemeente Wuustwezel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.

Links en verwijzingen

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De gemeente Wuustwezel controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de gemeente Wuustwezel de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

De gemeente Wuustwezel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de gemeente Wuustwezel verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met info@wuustwezel.be.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo en wapenschild - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoort toe aan de gemeente Wuustwezel

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.

Bescherming van de persoonsgegevens

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die de gemeente Wuustwezel langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de gemeente Wuustwezel. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u naar het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuuswtezel, of mailt u naar info@wuustwezel.be