De openbaarheid van bestuur

De wet van 11 april 1994 en het decreet van 26 maart 2004 hebben tot doel de werking van de overheid doorzichtiger te maken. Het legt de verschillende overheden de verplichting op hun burgers te informeren, maar geeft iedere burger tegelijkertijd het recht om informatie op te vragen.

Het bestuursdecreet maakt een onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid.

Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid betekent dat een bestuursinstantie uit eigen beweging informatie openbaar maakt.

Zo maakt het lokaal bestuur Wuustwezel in de communicatie met haar burgers gebruik van verschillende kanalen: het W-tje, De Kijker, de website www.wuustwezel.be, de digitale nieuwsbrief, facebook, Instagram, bewonersbrieven, bewonersvergaderingen, be alert, ...

Op die manier tracht ze de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voor te lichten over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening.

Passieve openbaarheid van bestuur

Passieve openbaarheid van bestuur

Bij passieve openbaarheid maakt de bestuursinstantie een bestuursdocument openbaar na een schriftelijke aanvraag. 

Ieder burger heeft ook het recht om de documenten en dossiers die op het gemeentehuis aanwezig zijn in te kijken, er een afschrift van te krijgen, of er uitleg over te krijgen. 

Deze vorm van openbaarheid is aan een strikte procedure gebonden en bevat heel wat beperkingen ter bescherming van de privacy. De aanvraag moet altijd schriftelijk gedaan worden en wordt op het gemeentehuis onmiddellijk in een register genoteerd.

Wanneer het verzoek betrekking heeft op informatie van persoonlijke aard, moet de aanvrager bovendien een belang kunnen aantonen, namelijk dat hij door die informatie rechtstreeks en persoonlijk in zijn rechtssituatie geraakt kan worden. 

De beslissing of je geheel of deels inzage krijgt in of afschrift krijgt van een document of dossier wordt genomen door de algemeen directeur.  

Het bestuur heeft  na de registratie van je verzoek 30 kalenderdagen om je verzoek in te willigen. 

Mogelijkheid tot beroep
Indien je het niet eens bent met de beslissing (weigering of gedeeltelijke openbaarmaking) kan je beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is  bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan30, te 1000 Brussel. 

Je beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.