Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

Wildplassen, nachtlawaai, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid. Met een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschikt Wuustwezel over een instrument om deze vormen van overlast te counteren.

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden

Als gemeentebestuur proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig. Deze werden opgenomen in het nieuwe ‘GAS-reglement’, dat de gemeenteraad van Wuustwezel heeft goedgekeurd eind november 2016 en dat inging op 1 januari 2017. Op 2 december 2019 heeft de gemeenteraad een wijziging goedgekeurd in dit GAS-reglement. Deze wijziging werd op de website gepubliceerd op datum van 4/12/2019.

Hoe verloopt de procedure?

Hoe verloopt de procedure?

De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar. Voor Wuustwezel is dit de intercommunale IGEAN.  De sanctionerend ambtenaar verwittigt de overtreder met een aangetekend schrijven over de vastgestelde overtreding.

De overtreder heeft dan 15 dagen de tijd om zich mondeling of schriftelijk te verdedigen en kan zich hierin laten bijstaan door een advocaat. Minderjarigen krijgen kosteloos een advocaat toegewezen.

Uiteindelijk beslist de sanctionerend ambtenaar of hij de overtreder vrijspreekt of een sanctie oplegt. Omdat in deze procedure de tussenkomst van het parket en de politierechtbank niet meer nodig is, komen we dankzij GAS tot een snellere en efficiënte bestraffing.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.

Bemiddelingsprocedure minderjarigen
Ben je minderjarig en heb je het GAS-reglement overtreden, dan wordt er sowieso een bemiddelingsprocedure opgestart. Het dossier wordt overgemaakt aan een bemiddelingsambtenaar.

De bemiddeling is gericht op het herstel en vergoeding van de schade. Dit laatste kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Eveneens wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen, bv. door het leveren van een prestatie.

Welke sancties?

Welke sancties?

Er zijn drie soorten sancties:

  • een administratieve geldboete, met een maximum van 350 euro voor meerderjarigen en maximum 175 euro voor minderjarigen (vanaf 16 jaar)
  • de schorsing of intrekking van een vergunning
  • de tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling 

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit betekent dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een onkostenfactuur ontvangt. En als je herhaaldelijk voor dezelfde feiten wordt gesanctioneerd, zullen die overtredingen zwaarder bestraft worden.

Welke overtredingen?

Welke overtredingen?

Het GAS-reglement bestraft voornamelijk inbreuken op het algemeen politiereglement. Enkele voorbeelden van overlastproblemen zijn lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil en graffiti.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiervoor werden aangeduid.